اهداف خیریه ما

ما در هر زمان به کمک شما نیاز داریم

image
۶۷%

محافظت کودکان از جنگ

خیلی سنگین است که بسیاری از محله های تحت تاثیر قرار نمی گیرند

هدف: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

image
۵۲%

آموزش و پرورش و لباس

خیلی سنگین است که بسیاری از محله های تحت تاثیر قرار نمی گیرند

هدف: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

image
۷۳%

آب پاک برای همه کودکان

خیلی سنگین است که بسیاری از محله های تحت تاثیر قرار نمی گیرند

هدف: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

image
۶۷%

محافظت کودکان از جنگ

خیلی سنگین است که بسیاری از محله های تحت تاثیر قرار نمی گیرند

هدف: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

image
۵۲%

آموزش و پرورش و لباس

خیلی سنگین است که بسیاری از محله های تحت تاثیر قرار نمی گیرند

هدف: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

image
۷۳%

آب پاک برای همه کودکان

خیلی سنگین است که بسیاری از محله های تحت تاثیر قرار نمی گیرند

هدف: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

“هیچ کس با بخشیدن فقیر نمی شود.”

آن فرانک