افتتاح طرح نهال اميد????
????طرح جمع آورى و سامان دهى
????كودكان كار و خيابانى

❤توسط مؤسسه خيريه مردم نهاد اسرا
????با حضور خيّرين، مسئولين و تعداد كثيرى از مردم عزيز در سالن بسطامى كرمان

????نهال اميد طرحى مردمى است كه توسط مؤسسه اسرا نگاشته شده و با حمايت و پشتيبانى مردم خيّر تا سال ١٤٠٠ در سطح شهر كرمان، كودك متكدى خيابانى نخواهيم داشت.????????

مدیرعامل موسسه مردم نهاد اسرا گفت:همایـش نهـال امیـد ویژه جمـع آوری و سـاماندهی کودکان کار و خیابانی توسط موسسـه خیریه فرهنگی مـردم نهاد ( اسـرا ) در سـالن بسـطامی شهر کرمان برگزار شـد.

در ایـن همایش که خیرین و شـهروندان کرمانـی حضـور داشـتند محمدرضا مشـایخی در مـورد کـودکان کار و خیابانـی و نحوه زندگـی آنـان اظهـار داشـت: طبـق این طـرح تا سـال ۱۴۰۰ باحمایـت و کمک هـای مـردم تمامـی کـودکان متکـدی خیابانـی جمـع آوری و سـاماندهی خواهند شـد.

وی بـه چگونگی اجرای طـرح نهال امید اشـاره کـرد و افـزود: برخـی از کـودکان خیابانـى در خانواده هـای مافیای گدایی به سـر مـی برند وتمام افـراد این خانواده هـا گدا هسـتند و عضو شـبکه سـازمان یافتـه گدایان محسـوب می شـوند.

مشـایخی بیـان کرد:گروهـی ازکـودکان زاغ زن و غیـره خیابانـی بزهکار و جیـب بر هستند و بیشـتر از این کودکان د ردزدیدن وسـایل خـودرو اسـتفاده می شـود.

وی افزود: کـودکان خیابانی علاوه بـر ایجـاد ازدحـام و ترافیـک در خیابان، منبـع متحـرک میکـروب و ویـروس هسـتند و همچنیـن الگوی منفـی برای سـایر کـودکان محسـوب مـی شـوند طـوری که ٥٠ تـا ٦٠ درصـد از کودکان کار و خیابانـی، از مهاجریـن بیگانـه هسـتند کـه از پـدر و مادرهایشـان یـا دزدیـده یـا اجـاره یا خریـداری شـده اند.

مشـایخی بـا اشـاره بـه اینکـه تقریبـا ۴۰ درصـد از ایـن کـودکان ملیـت ایرانـی دارنـد افـزود: غالب ایـن کودکان بزهـکاران آینـده محسـوب مـی شـوند، بنابرایـن بایسـتی این کودکان از سـطح شـهر جمـع آوری شـوند و با شناسـایی خانـواده هایشـان در راسـتای کمـک به آن هـا اقداماتـی انجـام شـود.

وی عنـوان کـرد: حمایت از خانـواده این کـودکان صحیح تریـن راه حمایت از این کـودکان اسـت و خیریه اسـرا بـه عنوان تشـکل مردمـی مـی توانـد بسـیاری از مشـکلات کـودکان خیابانـی را برطـرف کند .

وی در پایـان افـزود: ایـن مؤسسـه بـا شـفاف سـازی در امـور مالـی و عـدم دخالـت در امـور سیاسـی مـی توانـد اعتمـاد مـردم را بـه منظـور مشـارکت جلـب نمایـد.

????سپاس از تمامى عزيزانى كه از سر مهر در برپايى اين همايش همكارى و همدلى نمودند.????????

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *