بازديد •جناب آقاى دكتر ارجمند• رئيس كميسيون معمارى و شهرسازى شوراى شهر كرمان، به همراه مديرعامل اسـرا از نمايشگاه صنايع دستى و گردشگرى

بازديد •جناب آقاى دكتر ارجمند• رئيس كميسيون معمارى و شهرسازى شوراى شهر كرمان، به همراه مديرعامل اسـرا از نمايشگاه صنايع دستى و گردشگرى ... ادامه مطلب

بازديد جناب آقاي ميرحسيني عضو شوراي شهر كرمان و جناب آقاي جهانشاهي معاون ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمان از غرفه مؤسسه اسـرا

بازديد •جناب آقاي ميرحسيني• عضو شوراي شهر كرمان و •جناب آقاي جهانشاهي• معاون ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمان از غرفه مؤسسه اسـرا ... ادامه مطلب