جلسه هم انديشى

جلسه هم انديشى باموضوع: جمع آورى وساماندهى كودكان كار وخيابانى •باحضور تعدای ازپزشكان خيّر و •آقاى مهندس میرحسینی •عضوشورای شهر •درمؤسسه خيريه فرهنگى اســـرا ... ادامه مطلب