طرح نهال امید

کودکان خیابانی کودکان بی خانمانی هستند که دوره ای از زندگی خودرا در خیابان سپری می کنند. کودکان خیابانی یک ناهنجاری اجتماعی هستند و مشاغل کاذب دارند. ... ادامه مطلب