دیدار شهرداد محترم کرمان با مسئولین موسسه‌ی خیریه فرهنگی مردم نهاد اسرا

وی با بیان این که ایجاد هماهنگی بین سازمان های دولتی و غیر دولتی در انجام فعالیت‌های مرتبط با کودکان کار و خیابانی و پرهیز از موازی کاری از جمله اهداف طرح جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و خیابانی این موسسه است؛ گفت: این طرح با روش‌هایی مانندآگاه سازی مردم، چگونگی برخورد با کودکان خیابانی، پیشگیری های اولیه (برنامه‌ریزی برای پیشگیری از حضور کودکان در خیابان)، پیشگیری ثانویه (شناسایی، جذب و ساماندهی و …) اجرا می‌شود. ... ادامه مطلب