ديدار مديرعامل مؤسسه اسرا و مهندس على طاهرى عضو هيئت مديره مؤسسه اسرا با جناب آقاى عليزاده مديركل ارشاد استان كرمان

در اين ديدار آقاى مشايخى ضمن ارائه اهداف و عملكرد مؤسسه، توضيحاتى درباره طرح نهال اميد (جمع آورى و ساماندهى كودكان خيابانى) ارائه نمودند. ... ادامه مطلب