‍ متن نامه مديرعامل موسسه خيريه اسرا به شهردار محترم كرمان

تقدير و تشكر از جنابعالى براى رسيدگى و تصميم گيرى قاطع و بهنگام در رابطه با موضوع دو كودك خيابانى گل فروش كه توسط يكى از پيمانكاران شهردارى مورد هجمه روحى و روانى قرار گرفته بودند ولى خوشبختانه در پايان، با درايت و مديريت جنابعالى به اخراج فرد خاطى انجاميد. ... ادامه مطلب